Kommentar

Kostnad för smågrisproduktion

Under årets första kvartal har importen av griskött uppgått till 29 420 ton. Omräknat till årsbasis betyder det drygt 1,7 miljoner grisar eller ca 3,2 grisar/minut dygnet runt alla dagar. Den svenska produktionen beräknas 2012 uppgå till ca 4,8 grisar/minut. Med första kvartalet som underlag för helåret producerar Sverige 2012 därmed 60 % av konsumtionen. Det låter kanske inte så mycket med en nedgång från 65 % till 60 %, men minskningen är hela 8 %.

På stämman diskuterades kostnader för bland annat PRRS i smågrisproduktion. Kalkyl över svensk respektive dansk smågrisproduktion hittar ni HÄR. Båda kalkylerna är gjorda med samma förutsättningar. Nybyggnation och 9,5 % av byggnadskostnaden som hyreskostnad. Kalkylerna visar att det är 32 % dyrare att ta fram en PRRS fri smågris i Sverige än en PRRS behäftad i Danmark. Kalkylerna visar också att nuvarande smågrispris inte räcker för att nyinvestera i Sverige medan en dansk smågrisföretagare för närvarande har ca 9,5 % förräntning på insatt kapital.

Upphandling klar

Laholms kommuns livsmedelsupphandling är efter tre år klar och undertecknades idag. Kommunen har fått igenom sina krav.  I väsentliga delar är det djurskyddskrav i linje med svensk lagstiftning. Upphandlingen har delats upp i elva olika produktområden, Martin & Servera har tagit hem flera av kontrakten, bland annat leveranserna av kött. Allt griskött kommer att vara svenskproducerat. Från att frågan aktualiserades genom att lyfta orimligheten i att ställa andra krav på lantbruksföretagen i kommunen jämfört med vad som upphandlades har det gått fyra år. Det arbetet har nu burit frukt.